Gratis verzenden binnen Nederland bij orders vanaf €75,-
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Klundert Muziek B.V., handelend onder de naam Klundert Music, gevestigd te Oisterwijk aan de Bedrijfsweg 13 (5061 JX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 72023767.

Artikel 1: Definities
 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1.  Verkoper: Klundert Muziek B.V., gevestigd te Oisterwijk aan de Bedrijfsweg 11-13, die deze voorwaarden toepast.

1.2.  Wederpartij: de koper, huurder en/of zichtnemer handelend als natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon.

1.3.  Zaken: de roerende zaken betreffende professionele muziekinstrumenten, licht, beeld- en geluidsapparatuur.

1.4.  Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Verkoper en de Wederpartij met betrekking tot de koop, verhuur en op zicht nemen van de Zaken.

Artikel 2: Algemeen

2.1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verkoper en de Wederpartij waarop de Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Verkoper en Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.  De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.  De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6.  De onderliggende overeenkomst, tezamen met deze algemene voorwaarden, geven de volledige afspraken tussen Verkoper en Wederpartij weer met betrekking tot de levering van de Zaken waarvoor de Overeenkomst is gesloten.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1.  Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij de Verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.  Aanbiedingen en offertes kunnen tot het moment dat de Verkoper de opdracht heeft bevestigd worden herroepen.

3.2.  Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3.  De in aanbiedingen en offertes vermelde prijzen luiden in Euro’s (incl. BTW) en zijn exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.  Elke overeenkomst komt tot stand en vangt aan na een schriftelijke aanvaarding aan de zijde van Verkoper, dan wel nadat Verkoper met de uitvoering overeenkomstig de Overeenkomst is begonnen.  De opdrachtbevestiging en de overeenkomst zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

4.2.  Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de Overeenkomst dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5:  Levering

5.1.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel of magazijn van de Verkoper.

5.2.  De Wederpartij is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.3.  Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van de gekochte zaak, dan zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij nadat de Verkoper hem hierover heeft verwittigd. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5.4.  Komen de Verkoper en de Wederpartij bezorging of verzending overeen, dan geschiedt de bezorging of verzending van de aankopen op kosten van de Wederpartij, tenzij de Verkoper en de Wederpartij anders zijn overeengekomen. De Verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5.5.  Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6.  Indien de Verkoper gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

5.7.  Indien de Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van dit termijn, dient de Wederpartij de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 6.1:  Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.1.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.1.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.1.5. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.1.6. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.1.7. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.1.8. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6.2 - Kosten in geval van herroeping

6.2.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.2.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.2.4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7: Vervoer 

7.1.  Alle door Wederpartij bestelde Zaken worden, tenzij anders is overeengekomen, door de Verkoper afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

7.2.  Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de Wederpartij te zijn verleend.

7.3.  Het transport van de Zaken zal op een door de Verkoper te bepalen wijze geschieden.

7.4.  De Verkoper is verzekerd voor schade die is ontstaan bij of door transport. Wederpartij dient te tekenen voor in ontvangst name. Door ondertekening accepteert de Wederpartij de geleverde Zaak en als gevolg hiervan vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid  van de Verkoper op eventuele schade aan de zaak ontstaan bij of door het transport.

7.5.  Indien het vervoer van de Zaken om redenen afhankelijk van de wil van de Wederpartij niet kan doorgaan, dan is de Verkoper gerechtigd de Zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te vorderen.

Artikel 8: Garantie en onderzoek

8.1.  Verkoper garandeert dat de te leveren Zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het m oment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld bij normaal gebruik en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2.  De onder 8.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren Zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en de Wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de Verkoper.

8.3.  De onder 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 60 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of indien Verkoper en Wederpartij in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.

8.4.  De Verkoper verschaft de Wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.5.  De Wederpartij dient de geleverde Zaak direct te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaak aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld. De Wederpartij dient te onderzoeken of de geleverde Zaak voldoet aan de tussen Verkoper en Wederpartij overeengekomen kwantiteit en kwaliteit. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld met overhandiging van het garantiebewijs. Een niet zichtbaar gebrek dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de Verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

8.6.  Indien de geleverde Zaken niet voldoet aan deze garanties, dan zal de Verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, binnen de eerste 6 maanden na de aankoopdatum naar keuze van de Wederpartij de Zaak vervangen of zorg dragen voor herstel.

8.7.  In geval van vervanging verbindt de Wederpartij zich per ommegaande de te vervangen Zaak aan Verkoper te retourneren en het eigendom daarover aan Verkoper  te verschaffen. Na de termijn van 6 maanden na de aankoopdatum zal de Verkoper zorg dragen voor herstel van de zaak.

8.8.  Indien de klacht tijdig wordt gemeld, schort dit de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

8.9.  De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van slijtage van draaiende of wrijvende onderdelen, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, de Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de Zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Zaak niet bestemd is.

8.10.Beoordeling over de toepasselijkheid van de garantieclaim geschiedt door een geautoriseerde technicus gelieerd aan de groothandel van de Zaak.

8.11.Indien de geleverde Zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is de Verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 9: Monsters en modellen

Indien door de verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan de koper, dan staat de verkoper er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1.  Alle door Verkoper uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van de Verkoper tot het moment waarop deze Zaken door de Wederpartij, met inbegrip van renten en kosten volledig aan Verkoper zijn betaald.

10.2.  De door Verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de Wederpartij niet worden doorverkocht. De Wederpartij is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

10.3.  In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens dan wel bij de Wederpartij, verkrijgt Verkoper het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane Zaken en/of in de met het geleverde samengestelde Zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijke geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst alsdan.

10.4.  De Wederpartij verleent Verkoper reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsten te betreden waar zich Zaken van Verkoper bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

10.5.  Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij dat niet zal doen, is Verkoper gerechtigd om de afgeleverde Zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of derden die de zaken voor de Wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

10.6.  Wederpartij is voorts gehouden om eenieder die op door de Verkoper geleverde Zaken, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper, beslag wil leggen, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer zelf aan diens curator of bewindvoerder terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan de Verkoper, dat Verkoper eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van € 1000,-- of indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de Zaken. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde Zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door de Wederpartij te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12: Prijsverhoging

12.1.Indien de Verkoper met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

12.2.Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de koper rustende verplichting ingevolge de wet, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 13: Betaling

13.1.Betaling dient netto contant plaats te vinden bij levering tenzij Verkoper en Wederpartij anders zijn overeengekomen.

13.2.Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de Verkoper aangegeven wijze.

13.3.Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

13.4.Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim; de Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

13.5.In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de Verkoper en de verplichtingen van de Wederpartij jegens de Verkoper onmiddellijk opeisbaar.

13.6.Bij bezorging kan betaling van de Zaken direct na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvinden en móet betaling in ieder geval bij aflevering van de Zaken plaatsvinden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.7.Bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal in het algemeen een vooruitbetaling van ten hoogste 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.8.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijke waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

14.1.De Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst de Verkoper ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; en
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2.Voorts is de Verkoper bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Verkoper op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.   

Artikel 15: Vrijwaringen

15.1.Wederpartij vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan de Verkoper toerekenbaar zijn.

15.2.Voorts vrijwaart de Wederpartij de Verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

15.3.Indien de koper aan de verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16: Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1.Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die de Verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.

16.2.Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de Zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

16.3.De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de Verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de Verkoper, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

16.4.Alle door de Verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

16.5.De Verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1.Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn jegens de Wederpartij, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

17.2.Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.3.Verkoper is enkel aansprakelijk voor directe schade van de Wederpartij of derden, die deze lijdt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de Verkoper.

17.4.Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend Verkoper onder de desbetreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid en zorgvuldigheid heeft kunnen en behoren te vermijden.

17.5.Indien de Wederpartij van mening is dat de Verkoper is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en stelt de Wederpartij Verkoper in de gelegenheid die tekortkoming op eigen kosten op te heffen.

17.6.Wanneer de producent van een gebrekkige Zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Verkoper is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor geleden schade of de eventueel gederfde winsten als gevolg van een gebrekkige Zaak.

17.7.Onverminderd het bovenstaande is de Verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Koper.

17.8.Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, is deze voor de te vergoeden schade steeds beperkt tot het factuurbedrag dat is overeengekomen tussen Verkoper en Wederpartij.  

Artikel 18. Overmacht

18.1.Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

18.2.De Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

18.3.Verkoper en Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.4.Voor zover de Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Toepasselijk recht en Geschillen

19.1.Op elke Overeenkomst tussen de Verkoper en de Wederpartij is Nederlands recht van Toepassing.

19.2.In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  

19.3.Verkoper en Wederpartij zullen alvorens een beroep op de rechter te doen, zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.4.Indien er geschillen mochten ontstaan tussen Verkoper en Wederpartij, is de rechter in de vestigingsplaats van de Verkoper bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde

AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN KOPEN OP AFSTAND

Artikel 20. Aankoop op afstand

20.1.Leveranties van Zaken die zijn gekocht op afstand worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de Verkoper en Wederpartij anders zijn overeengekomen.

20.2.In geval van een kennelijke vergissing zal de Wederpartij de Verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de Wederpartij de goederen en bescheiden ter beschikking van de Verkoper houden. De Wederpartij zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.

Artikel 21. Zichttermijn en uitsluitingen

21.1.In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van veertien werkdagen van kracht zijn, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3 van dit artikel.

21.2.Tijdens de zichttermijn heeft de Wederpartij een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van ver- en retourzending, de ontvangen Zaken te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt.

21.3.Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende Zaken of diensten - zullen duidelijk in het aanbod (dient dit niet eventueel vervangen te worden door de term huurbon of zichtbon, zoals jullie dit gebruiken?) worden vermeld. Op voorhand uitgesloten van herroeping zijn opname- en computerapparatuur waarvan de seal verbroken is of is geweest, Zaken die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, cd’s en software waarvan het seal verbroken is of is geweest en indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de koper, is begonnen vóór de beëindiging van de termijn van zeven werkdagen.

21.4.De Wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

21.5.Bij beroep op het zichttermijn en reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor rekening van de Wederpartij zijn. Ook het reizen van het goed van Wederpartij naar Verkoper is voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 22. Vindplaats van de voorwaarden

22.1.Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de verkoper en zijn zichtbaar op onze website.

22.2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Voor meer informatie betreft je herroepingrecht of klachten verwijzen we je graag naar het Europees ODR Platform.

Stel ons een vraag